Úvodní stránka » Pro rodiče » Přijímací řízení na SŠ 2020

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

Termín jednotných přijímacích zkoušek bude jen jeden.

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí. Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. Konkrétní termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví ministerstvo. Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí opakovaně.

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit nejpozději do termínu konání jednotné přijímací zkoušky. Ředitel střední školy vyhlásí 2 termíny konání školní přijímací zkoušky, pozvánku zašle uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

 

AKCE

1. 9. zahájení školního roku