Úvodní stránka » GDPR » Informace

Informace o zpracování osobních údajů

v Základní škole Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace

Informace je zveřejněna na webovém portálu Základní školy Koloveč, okres Domažlice,

příspěvková organizace - http://www.zskolovec.cz

Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace (dále jen škola) je příspěvkovou

organizací Městyse Koloveč, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je poskytování

základního vzdělávání.

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů nebo také GDPR).

Škola je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) přijímání uchazečů ke vzdělávání,

2) vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:

Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace

se sídlem Sportovní 307 345 43 Koloveč

IČ: 60610999

telefon: +420 379 494 364

e-mail reditelka@seznam.cz

ID datové schránky: 5ezmnju

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu

osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro

řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jiří Kvítek, Na Ostrůvku 90, Domažlice 344 01

telefon: +420 776 025 700

e-mail: info@jirikvitek.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě

splnění právních povinností, které se na Základní školu Koloveč, okres Domažlice, příspěvková

organizace vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní

školou Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na

základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a

jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož

součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož

základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či

oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé

účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po

dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním

údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich

zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení

o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními

obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí,

máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ