Úvodní stránka » Pro rodiče » Přijímací řízení na SŠ

Na střední školu s talentovou zkouškou je třeba odevzdat přihlášku do 30. listopadu.

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022

 • v rámci prvního kola přijímacího řízení lze podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání)
 • vyplněný tiskopis přihlášky žák obdrží ve škole po předchozím vyplnění střední školy a oboru (buď na cvičném formuláři přihlášky, nebo na webovém rozhraní Bakalářů – přístup pro rodiče, ato do 7. 2. 2022)
 • do kolonky přijímací zkoušky se nevyplňuje termín testů stanovený pro jednotnou přijímací zkoušku
 • pořadí škol není závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
 • pokud se žák hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče stanoveny nařízením vlády č.121/2010 Sb., je nutné zajistit do tiskopisu přihlášky lékařský posudek
 • přihlášky na střední školy podepíše uchazeč i zákonný zástupce
 • přihláška musí být odevzdána (doručena) na střední školu do 1. března 2022
 • pro další kola přijímacího řízení platí stejný tiskopis, v tiskopise se vyplňuje jen jedna střední škola, na niž se přihláška podává
 • kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel střední školy do 31.1.2022
 • termín testů pro čtyřleté studium – 12.4.2022, 13.4.2022
 • termín testů pro šestileté a osmileté studium – 19.4.2022, 20.4.2022
 • náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohou k testům pro vážné důvody dostavit a nejpozději do 3 dnů se omluví – 10. května, 11. května 2022
 • zápisový lístek obdrží žák ve škole do 1. března 2022 - zároveň s přihláškou
 • zápisový lístek je třeba uplatnit na střední škole do 10 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí, nejdříve 22.dubna 2022
 • odvolání lze podat do tří dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá škola na základě žádosti a čestného prohlášení, že původní zápisový lístek žák neuplatnil ve střední škole, náhradní zápisový lístek (součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis uchazeče)

AKCE

27. 9. atletický čtyřboj - mladší žáci a žákyně

29. 9. atletický čtyřboj - starší žáci a žákyně