Úvodní stránka » Pro rodiče » Přijímací řízení na SŠ

Na střední školu s talentovou zkouškou je třeba odevzdat přihlášku do 30. listopadu.

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023

 • v rámci prvního kola přijímacího řízení lze podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání)
 • vyplněný tiskopis přihlášky žák obdrží ve škole po předchozím vyplnění střední školy a oboru (buď na cvičném formuláři přihlášky, nebo na webovém rozhraní Bakalářů – přístup pro rodiče, ato do 6. 2. 2023)
 • do kolonky přijímací zkoušky se nevyplňuje termín testů stanovený pro jednotnou přijímací zkoušku
 • pořadí škol není závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
 • pokud se žák hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče stanoveny nařízením vlády č.121/2010 Sb., je nutné zajistit do tiskopisu přihlášky lékařský posudek
 • přihlášky na střední školy podepíše uchazeč i zákonný zástupce
 • přihláška musí být odevzdána (doručena) na střední školu do 1. března 2023
 • pro další kola přijímacího řízení platí stejný tiskopis, v tiskopise se vyplňuje jen jedna střední škola, na niž se přihláška podává
 • kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel střední školy do 31.1.2023
 • termín testů pro čtyřleté studium – 13.4.2023, 14.4.2023
 • termín testů pro šestileté a osmileté studium – 17.4.2023, 18.4.2023
 • náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohou k testům pro vážné důvody dostavit a nejpozději do 3 dnů se omluví – 10. května, 11. května 2023
 • zápisový lístek obdrží žák ve škole do 1. března 2023 - zároveň s přihláškou
 • zápisový lístek je třeba uplatnit na střední škole do 10 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí, nejdříve 22.dubna 2023
 • odvolání lze podat do tří dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá škola na základě žádosti a čestného prohlášení, že původní zápisový lístek žák neuplatnil ve střední škole, náhradní zápisový lístek (součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis uchazeče)

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Toto pravidlo platí jak při konání jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy a je-li její součástí ověření znalosti českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem.

Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, je v kompetenci ředitele školy na základě jím vyhlášených kritérií přijímacího řízení.

AKCE

19. 9. fotografování 1. stupeň

19. 9. atletická liga - mladší žactvo

22. 9. dopravní výchova - 4.A, 4.B, 5. třída

26. 9. atletická liga - starší žactvo

29. 9. ředitelské volno