Úvodní stránka » Školní jídelna » Řád školního stravování

Řád školního stravování

4.1.  Základní ustanovení:

Školní jídelna při ZŠ Koloveč poskytuje stravovací služby žákům ZŠ, závodní stravování vlastním zaměstnancům a cizím strávníkům.

Řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito právními předpisy a vyhláškami:

- zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon

- vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování

- vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování

- vyhláškou č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby

- nařízení ES č. 852/2004

4.2.  Přihlášení ke stravování:

Ke stravování ve školní jídelně se nový žák přihlašuje vyplněnou a rodiči podepsanou přihláškou ke stravování. Na začátku každého školního roku bude přihláška obnovena a žák obdrží stravovací průkaz s vyznačenými dny, na které je přihlášen.

4.3.  Odhlášení a zrušení odběrů oběda:

Pokud je strávník nemocen, odhlášení oběda musí provést ústně či telefonicky (379 494 376) do 8.00 hod. ve školní jídelně. V ostatních případech je nutné provést odhlášení den předem.

V době prázdnin a ředitelského volna se nevaří a odhlášení stravy je provedeno automaticky.

V době nemoci je povoleno odebírat oběd pro nemocné žáky do jídlonosičů pouze první den nemoci za cenu dle kategorie. Další dny lze odebírat oběd pouze v plné výši.

Ředitel ZŠ ukončí žákovi stravování, pokud zákonný zástupce žáka opakovaně neuhradil požadovanou částku za stravování ve stanoveném termínu.

4.4.  Výdej obědů:

Obědy jsou vydávány od 11.20 hod. do 13.20 hod. Organizace obědů je řešena samostatným dokumentem - "Dozor ve školní jídelně".

Výdejní doba pro cizí strávníky a do jídlonosičů je od 11.00 hod. do 11.20 hod.

4.5.  Poplatky za stravování:

Poplatky za stravování hradí strávník nebo jeho zástupce 1x za měsíc zpětně převodem z účtu. V ojedinělých případech je možné platit v hotovosti následující měsíc po odebrání stravy (vždy do 15. dne v měsíci, nejdéle však do konce měsíce).

Pro bezhotovostní úhradu stravného je nutné vystavit souhlas s inkasem k účtu:

Česká spořitelna: č. 0101037961/0800

Ostatní banky: č. 181519740/0300

Výše stravného:

Strávníci   7- 10 let   =   Kč 20,--

               11 – 14 let =   Kč 21,--

               15 a více let = Kč 25,--

Ceny obědů jsou platné od 1.1.2016.

 

Koloveč 10.12. 2015                                              

                                                                                 

                                                                                         Mgr. Romana Šeterlová

                                                                                              ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

AKCE

18.10. Pernštejni v KD Koloveč

19.10. zájezd na muzikál MEFISTO

31.10. Halloweenská diskotéka