Úvodní stránka » ŠK. PORAD. PRACOVIŠTĚ » Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Rašková

konzultační hodiny - pátek od 13.00  do 15.00 hodin  po předchozí domluvě, tel. 734 782 682

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především o :   

 • řešení studijních a výchovných otázek,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s TU),
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích ÚP a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejich vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky,
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a interních činností pro žáky se SVP,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

  Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje :  

  • zpracování přihlášek ke studiu, vydávání zápisových lístků
  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané,
  • přednášky pro žáky,
  • metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod.,
  • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP pedagogickým pracovníkům školy

  V součinnosti s třídními učiteli :   

  • pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování, apod.)
  • stará se o talentované žáky a žáky mimořádně nadané
  • pečuje o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, apod.)
  • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření, apod.

  Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, SPC :  

  • posuzuje potřebu odborného vyšetření  (psychologického, pedagogického, o volbě povolání, aj.) a spolupráce při tvorbě IVP, PLPP
  • konzultuje doporučená podpůrná opatření
  • zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření

  V součinnosti s Úřadem práce zajišťuje :  

  • profesní orientace studentů
  • přednášky a besedy k volbě povolání

  Metodik prevence: RNDr. Petr Stauber

  metodická a koordinační činnost:

  • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
  • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci žáškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu,  sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových jevů sebepoškozování a dalších patologických jevů
  • metodické vedení činnosti učitelů v oblasti prevence sociálně patologických  jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy)
  • koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických  jevů

  poradenská činnost:  

  • vyhledání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího poradenského zařízení
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
  • příprava podmínek pro integraci žáků s  poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

  informační činnost:  

  • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
  • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností, aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů
  • informační činnost v oblasti prevence

  AKCE

  13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

  - hala a jídelna ZŠ