Úvodní stránka » O škole » Výroční zprávy školy » Výroční zpráva školy 2013-2014

Základní škola Koloveč

okres Domažlice, příspěvková organizace

 

Výroční zpráva školy

2013/2014

 

Zpracovala: Mgr.Romana Šeterlová– ředitelka školy

8.10. 2014

 

Výroční zpráva školy byla projednána schválena/zamítnuta dne 13.10. 2014

 

                   Jan Altman                                                                 Mgr.Romana Šeterlová

          předseda Školské rady                                                              ředitelka  školy

Připomínky: -

 

OBSAH

 1.        Charakteristika školy. 6

1.1.      Identifikace školy. 6

1.2.      Zřizovatel 7

1.3.      Poslední zařazení do sítě škol 7

1.4.      Vzdělávací program školy. 7

1.5.      Součásti školy. 7

1.6.      Typ školy. 8

1.7.      Spádový obvod školy. 8

1.8.      Individuální práce se žáky. 9

1.9.      Materiálně technické zajištění školy. 10

1.10.        Školská rada. 10

 1.        Pracovníci školy. 11

2.1.      Přehled o zaměstnancích školy. 11

2.2.      Personální změny. 11

2.3.      Věkové rozložení pedagogických pracovníků. 11

2.4.      Výuka vedená odborně způsobilým učitelem.. 11

2.5.      Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 11

2.6.      Personální zajištění školy (přepočtení na plný úvazek) 12

2.7.      Vedení školy. 12

 1.        Přijímací řízení a další uplatnění absolventů školy. 13

3.1.      Zápis žáků v roce 2013 do 1. třídy. 13

3.2.      Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky. 13

3.3.      Analýza úspěšnosti absolventů školy při přechodu na vyšší typ školy. 13

 1.        Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 2. pololetí 14

4.1.      Prospěch žáků. 14

4.2.      Analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání 14

4.3.      Chování žáků. 14

4.4.      Docházka žáků. 14

4.5.      Přehled volitelných a nepovinných předmětů. 14

4.6.      Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání 15

4.7.      Hodnocení vzdělávání žáků. 15

 1.        Nadstandardní aktivity. 16

5.1.      Zájmová činnost organizovaná školou. 16

5.2.      Mimoškolní aktivity. 16

 1.        Bezpečnost žáků při výchovně vzdělávacím procesu. 18

6.1.      Úrazovost na škole. 18

6.2.      Vyhodnocení minimálního preventivního programu. 18

 1.        Výchovné poradenství 20

7.1.      Zpráva o plnění plánu práce výchovného poradce. 20

7.2.      Spolupráce s rodiči 20

 1.        Výkon státní správy. 22

8.1.      Rozhodnutí ředitele školy. 22

8.2.      Počet osvobozených žáků. 22

8.3.      Evidované stížnosti 22

8.4.      Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.. 22

 1.        Kontroly ve školním roce 2013/14. 23

9.1.      Finanční kontroly. 23

 1.     Analýza školního roku. 24
 2.     Úkoly školy pro další období 24

11.1.        Výchovně vzdělávací oblast 24

11.2.        Materiální oblast 24

 1.     Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013. 26

12.1.        Státní finanční prostředky. 26

12.2.        Obecní finanční prostředky. 26

12.3.        Ostatní finanční prostředky. 26

12.4.        Výsledek hospodářské činnosti 26

 1.     Priority školy. 27

 

1.                      Charakteristika školy

1.1.   Identifikace školy

1.1.1.Obecná charakteristika

Základní škola Koloveč, příspěvková organizace, okres Domažlice (dále Základní škola Koloveč) je součástí výchovně vzdělávací soustavy; Je zařazena do sítě škol: č.j. 88114/2007-21 a s identifikátorem zařízení 6000 655 37.

Je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Základní škola Koloveč poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu.

Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.

Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Od 1.9.2007 vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) „Škola pro každého“ 79-01-C/01, „Škola pro každého – praktická“ 79-01-C/01, který je určen pro žáka s lehkou mentální disfunkcí (LMD).

Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků.

Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího  předmětu a  v souladu   s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.

Škola nezřizuje specializované třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami v učení a chování.  Tito žáci jsou plně integrováni v běžných třídách.

Ředitel školy ustanovil třídní učitele, vedoucího vychovatele školní družiny a vedoucí školní jídelny. Dále ustanovil výchovného poradce, koordinátora ŠVP, garanta boje proti negativním společenským jevům, metodiky jazykových, přírodovědných, společensko vědních a výchovných předmětů a 1. stupně. Dále ustanovil své zástupce pro pedagogickou a provozní činnost z řad zaměstnanců školy a přenesl na ně své pravomoci, které vykonávají v případě jeho nepřítomnosti.

V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby v souladu se zněním zákona č.15/94 sb. ze dne 1. 12. 1993 a novelou č. 195 ze dne 12. 6. 1996

Ředitel školy zřídil pedagogickou radu. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitel školy vydal po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady „Školní řád“, schválil provozní řády odborných pracoven, laboratoří, školní družiny, školní jídelny, tělocvičeny.

Škola organizuje lyžařské kursy a plavecký výcvik žáků. Jejich program schválil ředitel školy.

Škola organizuje  školní  výlety  a  školní  akce  související s výchovně vzdělávací činností školy.

Škola zřizuje pro žáky školy zájmovou činnost. Poskytuje své prostory a vybavení k  účelnému  využití  pro  činnosti  zájmových organizací dětí a mládeže.

Prostory školy jsou též poskytovány ZUŠ Staňkov.

Součástí školy jsou školní družina, knihovna a školní jídelna.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.

 

1.1.2.Název školy

 • Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace
 • Sportovní 307, 345 43 Koloveč
 • právní forma: příspěvková organizace
 • IZO řed.:600065537
 • IZO: 102 004 366
 • IČO: 60 610 999
 • telefon: 379 494 364
 • fax: 379 494 364
 • e-mail: zs@kolovec.cz

1.1.3.Ředitel školy

Mgr. Zdeněk Mlnařík, Chudenice 107

1.2.   Zřizovatel

Městys Koloveč, U Staré Fary 142, 345 43 Koloveč

Starosta Městyse Koloveč – ing. Václav Pergl

1.3.   Poslední zařazení do sítě škol

Č.j.: 8814/2007-21

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne 27. 6. 2007, s účinností od 1. 9. 2007.

1.4.   Vzdělávací program školy

Název vzdělávacího programu

Č.j.

ročník

ŠVP – Škola pro každého

694/2007

1.- 5. 6. - 9.ročník

ŠVP – Škola pro každého - praktická

694/2007

Žáci 1.st. s doporučením PPP

 

1.5.   Součásti školy

1.5.1.Škola, školní družina

Název součásti

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd, oddělení

Počet přepočtených pedagogických pracovníků

12/13

13/14

12/13

13/14

320

203

196

9

9

14,09

ŠD

60

61

60

2

2

1,55

1.5.2.Školní jídelna

Název součásti

Kapacita

 

Počet stravovaných

Počet přepočtených pracovníků

dětí, žáků

zaměstnanců

cizích

ŠJ

320

177

21

5

3

1.6.   Typ školy

Základní škola úplná, bez spojených ročníků

1.7.   Spádový obvod školy

OBEC

Počet žáků k 30.6.2014

Černíkov

5

Hlohovčice

6

Holýšov

2

Hradiště

10

Hříchovice

2

Chocomyšl

8

Chudenice

12

Kanice

10

Kaničky

2

Koloveč

79

Lučice

2

Mezholezy

1

Mlýnec

1

Němčice

5

Nepomuk

2

Mýtná

1

Myslovice

1

Poděvousy

2

Poleň

5

Rudoltice

1

Srbice

10

Strýčkovice

3

Těšovice

4

Úboč

5

Únějovice

6

Úsilov

1

Vílov

1

Všepadly

1

Zdeslav

2

Stanětice

3

Pušperk

1

Individuální práce se žáky

1.7.1.Individuální integrace postižených žáků

Postižení žáci

Počet žáků

1.stupeň

5

2.stupeň

8

Celkem

13

 

1.7.2.Práce s nadanými žáky

Pro nadané žáky organizujeme a zúčastňujeme se kulturních a sportovních soutěží a zúčastňujeme se olympiád a soutěží pro jednotlivce. Nejlepší jednotlivci jsou ve škole odměňováni.

 

 1.

4. místo

Okresní kolo

Florbal – dívky

 2.

7. místo

Okresní kolo

Přehazovaná

 3.

3. místo

Krajské kolo

Dopravní soutěž mladých cyklistů

 4.

4. místo

Okresní kolo

Matematická olympiáda

 5.

1. místo

Krajské kolo

Fyzikální olympiáda

 6.

3. místo

Okresní kolo

Klokan – matematická soutěž

 7.

3.místo

Okresní kolo

Pohár rozhlasu – atletická soutěž

 

1.8.   Materiálně technické zajištění školy

Během roku byly prováděny drobné opravy, úpravy a vylepšení. Například v hale proběhla rekonstrukce kabinetu 1. stupně. Modul bakalář byl pravidelně aktualizován – třídní kniha, webové stránky pro rodiče, žáky a učitele. Dovybavila se keramická dílna a dílny pro rukodělné práce.

 

1.9.   Školská rada

 • Datum zřízení rady: 1. 1. 2006
 • Počet členů rady školy: 6
 • Předseda školské rady: p. Jan Altman

 

2.                      Pracovníci školy

2.1.   Přehled o zaměstnancích školy

Počet všech pracovníků

Počet pedagogických pracovníků

Počet pracovníků ŠD

fyzicky

přepočet

fyzicky

přepočet

fyzicky

přepočet

23

23,27

16

14,1

2

1,5

2.2.   Personální změny

 

Školní rok 2013/14

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu

0

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ)

0

Počet učitelů, kteří odešli ze školy

0

- z toho na jinou školu

0

- z toho mimo školství

0

- z toho na mateřskou dovolenou

1

- z toho důchodců

0

Počet nových důchodců

0

Na mateřskou dovolenou odešla p.uč. Mgr. Veronika Kadlecová (1.st.)

2.3.   Věkové rozložení pedagogických pracovníků

Věkové skupiny

Školní rok 2013/14

 • do 30 let

2

 • 31 – 45 let

6

 • 46 a více

8

 • důchodci

0

2.4.   Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

2.5.   Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí

11

Celkový počet účastníků

71

 

Vzdělávací akce:

 • Akce zaměřené na předměty vyučujících

kurz Anglického jazyka

 • Realizace ŠVP
 • Práce s ICT prostředky na škole

2.6.   Personální zajištění školy (přepočtení na plný úvazek)

 1. Ředitel školy................................................... 1
 2. Pedagogičtí pracovníci.................................... 13,1
 3. Školní družina................................................. 1,56
 4. Asistent pedagoga.......................................... 0,41
 5. Ekonom školy................................................. 1
 6. Topič............................................................... 0,1
 7. Školník............................................................ 0,35
 8. Uklízečky........................................................ 2,75
 9. Vedoucí kuchyně............................................ 0,5
 10. Kuchařky........................................................ 2,5

 

2.7.   Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mlnařík

Pan Mgr. Zdeněk Mlnařík se zúčastnil dne 18. 7. 2012 konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Koloveč s vyhodnocením – první místo. Na základě výsledku konkurzního řízení byl pan Mgr. Zdeněk Mlnařík jmenován 19. 7. 2012 na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Koloveč s účinností od 1. 8. 2012 na období 6 let.

Zástupce ředitele školy: Pravomoci ředitele školy jsou v případě jeho delší nepřítomnosti delegovány na některé pracovníky školy.

 

3.                      Přijímací řízení a další uplatnění absolventů školy

3.1.   Zápis žáků v roce 2013 do 1. třídy

Počet dětí poprvé u zápisu

Po odkladu

Počet odkladů ŠD

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

navržen

skutečnost

23

0

2

2

23

1

3.2.   Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky

Počet celkem

Z toho přijatých na

gymnázia

SŠ s maturitou

SOU

U

Jiné

24

2

11

11

0

0

 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia

0

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia

0

Počet žáků, kteří odešli na Základní školu praktickou

0

3.3.   Analýza úspěšnosti absolventů školy při přechodu na vyšší typ školy

 • Všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení
 • Všichni žáci, kteří vykonávali přijímací zkoušky, tyto zkoušky úspěšně složili
 • Všichni žáci se dostali na zvolené střední školy a příslušné obory
 • Nemáme od svých absolventů zprávy, že by měli problémy v některém předmětu na střední škole z důvodu nedostatečné přípravy na základní škole
 • Reference většiny absolventů naší školy jsou velmi příznivé a v některých předmětech jim vědomosti ze základní školy postačují k úspěšnému absolvování prvního roku střední školy (např. český jazyk, anglický jazyk, matematika)

4.                      Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 2. pololetí

4.1.   Prospěch žáků

Počet žáků celkem

Prospělo s vyznamenáním

1.-9.r.

Samé jedničky

(1.-4.r)

Prospělo

Neprospělo

Z toho opakuje ročník

Hodnoceno slovně

196

104

35

86

6

0

0

4.2.   Analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání

 • Neprospěch žáků je zapříčiněn především nedostatečně podnětným prostředím rodiny až případným celkovým selháním rodiny

4.3.   Chování žáků

Snížený stupeň z chování:3                           Počet žáků: 222

- z toho 2. stupeň

7

- z toho 3. stupeň

0

4.4.   Docházka žáků

 

2011/2012

2012/2013

2013/14

Zameškané hodiny celkem 2. pololetí

7.128

7.817

7.498

- z toho neomluvené

5

      22

0

Průměr zameškaných hodin na žáka

33,9

38.5

38,3

 

4.5.   Přehled volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné předměty

Nepovinné předměty

Informatika – výpočetní technika 7. r.

Sborový zpěv – Mlejnek 2.-9.r.

Konverzace z cizího jazyka 8.r., 9.r.

Jazykový a matematický seminář 9.r.

Psaní na PC všema deseti 8.r. 9.r.

Výtvarné studio 5.- 9.r.

Německý jazyk 7.,8.,9.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.   Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání

 • Byl zpracován tematický plán s přidělením jednotlivých témat do vybraných předmětů
 • Žáci 8. ročníku navštěvují Úřad práce v Domažlicích
 • Pořádání besed se zástupci středních škol pro rodiče a žáky
 • Žáci a jejich rodiče využívají možnosti navštívit školy u příležitostí Dnů otevřených dveří.
 • Možnosti vyhledat si aktuální informace mají žáci i v hodinách informatiky na internetových stránkách: www.jobtip.cz ,  www.mpsv.cz, www. infoabsolvent.cz. Žáci pracují s  brožurami  Čím budu.
 • Odpovědnost za plnění má výchovný poradce a vyučující jednotlivých předmětů

4.7.   Hodnocení vzdělávání žáků

Vzdělávání žáků ve všech předmětech odpovídá programu Škola pro každého. Učitelé se snaží vnášet do hodin nejnovější poznatky odpovídajících vědních disciplín, nejnovější metody a formy práce získaných vlastním studiem a získaných na školeních DVPP. Ve všech ročnících dochází postupně k výchově žáků k jednotlivým kompetencím a tím naplňování hlavního cíle naší školy, kterým je „všestranná příprava žáka pro život“. Učitelé svoji zvýšenou přípravou na vyučovací hodiny vytvářejí celou řadu učebních materiálů (textové, trojrozměrné, obrazy, prezentace atd.), tím nahrazují nedostupné materiály a pomůcky a nedostatek finančních prostředků na jejich nákup.

Došlo k několikanásobnému zvýšení využití ICT v vyučovacích hodinách využíváním interaktivních tabulí a nových PC.

V současné době má škola stabilizované personální složení pedagogických pracovníků s hodnocením vynikající – velmi dobrý. (Nikdo není hodnocen dobrý [průměrný], vyhovující, nevyhovující).

 

5.                      Nadstandardní aktivity

5.1.   Zájmová činnost organizovaná školou

Zájmové kroužky

o   sportovní hry

o   sportovní kroužek 1. st

o   výtvarný kroužek

o   volejbal

o   výpočetní technika

o   mažoretky

o   doučování žáků

o   výtvarný kroužek

o   keramický kroužek

o   dramatický kroužek

5.2.   Mimoškolní aktivity

 • Návštěva divadel
 • Vystoupení pěveckého sboru na rozsvícení vánočního stromu
 • Velikonoční  výstava
 • Podzimní jarmark výtvarného studia a pěstitelského kroužku
 • Výstava vánočních výrobků žáků
 • Zájezd žáků do Německa- Legoland
 • Olympijské dny – sportovní soutěže a závody
 • Tematické zájezdy jednotlivých tříd
 • Výchovné koncerty – Vývoj hudby,
 • Soutěže v jednotlivých předmětech – matematika, historie, biologie, geografie našeho státu, angličtina, němčina, chemie,
 • Kulturní vystoupení žáků na akcích Městyse Koloveč
 • Sportovní turnaje ve florbalu, volejbalu, přehazované, vybíjené
 • Exkurze – Dny techniky v Plzni, Úřad práce v Domažlicích, SOU  Domažlice, Muzeum techniky a řemesel Koloveč, Kdynium
 • Zábavné sportovní odpoledne
 • Sportovní turnaje 2. stupně
 • Návštěva dětského dopravního hřiště
 • Škola v přírodě spojená s výcvikem plavání
 • Bowling
 • Plavecký a lyžařský výcvik žáků
 • Kinderiáda pro 1.st.
 • Bruslení žáků školní družiny na stadionu v Klatovech
 • Ukázky historického šermu období 30-ti leté války
 • Výchovné koncerty profesionálních sólistů
 • Vystoupení na oslavě osvobození – mažoretky, country
 • Nácvik a provedení divadelních představení
   

6.                      Bezpečnost žáků při výchovně vzdělávacím procesu

6.1.   Úrazovost na škole

 

Úrazy celkem

Registrované úrazy celkem

Odškodněné případy

Počet

20

20

15

Celková vyplacená částka

 

 

44775 Kč

 

6.2.   Vyhodnocení minimálního preventivního programu

6.2.1.Priority v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů ve škole.

 • třídní učitelé sledovali po celý rok vývoj a chování svých žáků a v případě potřeby poskytovali účinnou pomoc při řešení problému
 • třídní učitelé dohlíželi na důsledné dodržování školního řádu
 • někteří učitelé pořádali se staršími žáky různé kulturní akce (např. divadelní představení, koncerty) pro své mladší spolužáky
 • pro žáky 1. a 2. stupně byl uspořádán vícedenní výlet
 • učitelé věnovali po celý rok pozornost handicapovaným žákům tak, aby bylo co nejlepší jejich začlenění do kolektivu třídy i celé školy
 • učitelé se snažili podporovat volnočasové aktivity žáků (organizování sportovního dne, zájezdy do divadla, vedení zájmových kroužků, besedy i koncerty)
 • při hodinách Ov, Př, Přv, Prv učitelé věnovali zvýšenou pozornost, výchově k odpovědnosti za zdraví své i ostatních
 • po celý rok byl kladen důraz na spolupráci s rodiči

6.2.2.Hlavní cíle uplatňované preventisty při realizaci protidrogových preventivních aktivit a v oblasti sociálně patologických jevů

 • byla věnována pozornost odhalování příčin specifických poruch učení a chování žáků - učitelé individuálně pracovali s takovými dětmi dle ověřených metod a forem práce
 • učitelé se snažili pěstovat pozitivní atmosféru ve škole (tolerance, bezpečí)
 • u žáků byly vytvářeny eticky hodnotné postoje a způsoby chování
 • protidrogový koordinátor - p.uč. Blanka Mastná měla konzultační hodiny po celou pracovní dobu

6.2.3.Konkrétní přístupy k problémovým žákům a rizikovým skupinám dětí a mládeže

 • učitelé se snažili navodit důvěru mezi učitelem a žákem
 • v případě potřeby se uskutečnil diskrétní pohovor s dítětem - s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem
 • na počítačové síti školy běží intranetová schránka důvěry
 • na chodbách a v hale byly instalovány klasické schránky důvěry
 • v případě potřeby byl doporučen dítěti pohovor s odborníkem - linka důvěry, PPP, středisko výchovné péče

6.2.4.Formy spolupráce s rodiči v oblasti prevence zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů

Ředitel školy:

 • pravidelně informoval radu školy a SRPDŠ o naplňování programu naší školy - Škola bez drog
 • informoval rodiče žáků o aktivitách školy, které mají příznivý vliv na vývoj žáků
 • informoval rodiče prostřednictvím třídních učitelů o problémech, které se vyskytují u jednotlivých žáků a o navrhovaných opatřeních
 • sdělil rodičům prostřednictvím ŽK žáků možnosti poradenských služeb

 

 

7.                      Výchovné poradenství

7.1.   Zpráva o plnění plánu práce výchovného poradce

Zpráva o plnění plánu práce výchovného poradce ve školním roce 2013/2014

 

-          na začátku šk. roku byli všichni vyučující seznámeni s integrovanými žáky

-          během celého roku byly zaevidovány nové zprávy z vyšetření dětí s poruchami učení, bylo kontrolováno vypracovávání IVP, proběhly konzultace s rodiči, hodnocení IVP z loňského roku, schválení plánů v poradenských zařízeních

-          spolupráce s PPP Domažlice: několikrát během roku konzultace k IVP, účast na schůzce výchovných poradců

-          v říjnu byl zjištěn zájem o studium na škole s talentovou zkouškou – zájem měla jedna žákyně

-          v říjnu účast na akci Úřadu práce Domažlice „Od vzdělání k zaměstnání“, kde se prezentovaly nejen školy, ale i firmy, návštěva firmy Kdynium- 9. ročník

-          v listopadu byla organizována schůzka rodičů žáků 9. ročníků se zástupci středních škol, byly podány informace k nové legislativě přijímacího řízení, v lednu byly žákům vydány pokyny týkající se přijímacího řízení, během celého šk. roku probíhaly konzultace k výběru střední školy i k přijímacímu řízení

-          v únoru proběhla kontrola správného vyplnění přihlášek na SŠ, tisk přihlášek, evidence a vydání zápisových lístků

-          v  březnu byla organizována exkurze pro žáky 8. ročníku na Úřad práce Domažlice, do SOU Domažlice  – zúčastnili se všichni žáci 8. ročníku

-          v dubnu a květnu  byla zkontrolována a zaevidována rozhodnutí o přijetí vycházejících žáků na SŠ / z 9. ročníku vychází 24 žáků

-          každý měsíc byla kontrolována práce s integrovanými dětmi

-          pravidelně byly kontrolovány schránky důvěry

-          v červnu byly zaevidovány do počítače výsledky přijímacího řízení: na SŠ a SOU do maturitních oborů nastoupí 13 žáků, z toho 2 na gymnázium, 11 žáků bylo přijato do učebních oborů / v 1. kole bylo přijato všech 24 žáků, z toho 1 žákyně na školu s talentovou zkouškou

-          v červnu proběhlo hodnocení IVP

 

7.2.   Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči bezproblémových žáků je vcelku velmi dobrá. Spolupráce s rodinami problematických žáků je mnohdy velice obtížná. Rodiče se nedostaví do školy ani po písemném pozvání.

Škola pro spolupráci s rodiči vytvořila informační systém.

 • žákovská knížka vytvořená školou s řadou konkrétních informací, školních a provozních řádů
 • společná schůzka rodičů s třídními učiteli a vedením školy
 • konzultační dny všech pedagogických pracovníků
 • konzultační hodiny výchovného poradce
 • sms služba k rychlé informaci rodičů
 • e-mailová pošta ke všem učitelům školy (každý pedagogický pracovník má svoji e-mailovou adresu)
 • webové stránky školy s rozvrhem žáků a suplováním na daný den
 • návštěvní den pro rodiče žáků – rodiče mají možnost zúčastnit se kterékoliv vyučovací hodiny

 

8.                      Výkon státní správy

 • Rozhodnutí ředitele školy

 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)

Počet

Počet odvolání

Odklad povinné školní docházky

3

0

Dodatečný odklad povinné školní docházky

0

0

Zařazení dětí do ŠD

60

0

 

 • Počet osvobozených žáků

 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0

Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0

 

Počet žáků osvobozených z výuky:

Předmět

Počet žáků

Tělesná výchova

1

 • Evidované stížnosti

 

Evidované stížnosti – 0

 • Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 • počet podaných žádostí o informace -0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona – 0
 •  

9.                      Kontroly ve školním roce 2013/14

 • Finanční kontroly

 

Kontroly hospodaření příspěvkové organizace provedené zástupcem Městyse Koloveč probíhaly pravidelně 1 x za čtvrtletí.  Při kontrole hospodaření s veřejnými prostředky nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Prostředky zřizovatele byly použity v souladu s hlavní činností školy a zajištění provozu školy.

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, Msgre. B. Staška 265, 34474 Domažlice

Výsledek kontroly: Vzhledem k výsledkům kontroly nebyla uložena nápravná opatření

 

10.          Analýza školního roku

Školní rok 2013/14 byl rokem pokračování tvůrčí práce všech pedagogických pracovníků, jak v oblasti výchovně vzdělávací, tak v oblasti mimoškolní.

Celý školní rok byl protkán řadou školních nadstandartních aktivit i mimoškolních událostí, které kladly důraz na organizaci, komunikaci a plánování.

Výchovně vzdělávací práce na naší škole je na vysoké úrovni, což dokazují každoročně úspěšné přijímací zkoušky na gymnázium a ostatní střední školy a široká a úspěšná účast našich žáků v mnohých soutěžích. O dlouhodobé kvalitě pedagogů naší školy hovoří i hodnotící zprávy z navštěvovaných vyučovacích hodin ČŠI.

Nabídkou zájmových útvarů a hlavně mimoškolních aktivit jsme našim žákům nabídli rozsáhlé možnosti kvalitního využití volného času.

Pedagogický sbor je stabilizovaný. Vysoká profesionální úroveň, chuť pracovat s dětmi mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, chuť vzdělávat se, práce v týmu, vzájemná ohleduplnost a tolerance, to jsou cenné devizy současného pedagogického sboru.

Pokračoval projekt Interaktivita do každé třídy. Učitelé využívají interaktivní tabule. I nadále zpracovávají třídní knihy. Škola i nadále spolupracuje s rodiči.

Výchovně vzdělávací oblast

Hlavní úkoly trvají. Jejich naplňování si vyžaduje delší období.

Využití elektronické komunikace, vyhledání a zpracování dat na internetu

Využívání výukových elektronických programů jako jednu z forem výuky

Další zkvalitňování výuky cizích jazyků, pojmout cizí jazyk jako jednu z forem komunikace mezi lidmi

Práci integrovaných žáků. Zvýšit zapojení rodiny a pedagogicko-psychologických poraden do práce s integrovanými žáky. Zvýšit odpovědnost těchto žáků za svoji práci ve škole i doma.

Prohloubit práci s talentovanými a nadanými žáky

Plnění hlavní zásady koncepce školy (vychovávat a vzdělávat žáky pro život). Stanovovat cíle vyučovacích hodin a celkové cíle předmětů tak, aby se potlačila encyklopedičnost ve prospěch samostatné práce žáků s informacemi a jejich aplikace při řešení problémů života společnosti a řešení modelových problémů vycházejících ze života lidí.

V důsledku neměnnosti stylu výchovně vzdělávací práce středních škol projevující se v encyklopedičnosti přijímacích řízení využít nepovinný předmět – studijní seminář k dotvoření systematičnosti a encyklopedičnosti předmětů, z nichž žáci budou vykonávat přijímací zkoušky. Studijní seminář vést dle nejlepších žáků s jejich maximální odpovědností.

Postupně eliminovat i ojediněle se vyskytující sociálně patologické jevy.

 • Materiální oblast

 

Pokračovat ve vybavování školním nábytkem

V oblasti údržby a investic je třeba provést:

 • výměnu oken + zateplení školy
 • oprava hlavního vchodu

tapetování a výměna lina v přístavbě – pokračování

rekonstrukce elektroinstalace 

Pro další rozvoj výchovně vzdělávací práce je třeba řešit:

 • financování školních pomůcek
 • financování doplňkových materiálů

11.          Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013

 • Státní finanční prostředky

 

 

poskytnuto

použito

vráceno

Státní finanční prostředky

8.928 000 Kč

8.928.000 Kč

0 Kč

 

 • Obecní finanční prostředky

 

Obec Koloveč

poskytnuto

provoz

2.019739 Kč

odpisy

368.117 Kč

investice

67 780 Kč

 

 • Ostatní finanční prostředky

 

Dary

11.980 Kč

 

 • Výsledek hospodářské činnosti

 

 

výnosy

náklady

hosp.výsledek

využití

Hlavní činnost

12.526 061.23

12.360 395.64

165 665.59

rezervní fond

VHČ

79 131.00

72 371.40

6 759.60

rezervní fond

12.          Priority školy

Naše škola nabízí tyto možnosti s vysokou úrovní:

 • kvalifikovanou výuku všem předmětům
 • kvalitní přípravu žáků na střední školy
 • udržování přátelských vztahů, příjemné pracovní atmosféry v třídních kolektivech i mezi učiteli a žáky
 • velmi dobrou úroveň výuky, potvrzenou závěry kontrol České školní inspekce a výsledky v prováděných celostátních testech
 • výuku cizích jazyků: angličtina, němčina, anglický jazyk od 3. ročníku, využívání cizích jazyků v běžných hodinách od 1. třídy
 • talentovaným dětem od 2. ročníku účinkování ve školním pěveckém sboru a veřejných vystoupeních i mimo školu a v zahraničí
 • výuku práce na počítačích, práci v doménové síti, Internet, využití moderních komunikačních a prezentačních technologií v hodinách učiteli i žáky
 • interaktivita ve výuce v každé třídě
 • individuální péči o žáky s vývojovými poruchami a o žáky talentované
 • výuku předmětům dle požadavků rodičů a možností personálního obsazení školy
 • bohatou nabídku nepovinných a volitelných předmětů, bohatou nabídku zájmových kroužků
 • výuku plavání a lyžování
 • od 1. do 5. ročníku docházku do školní družiny
 • stravování ve školní jídelně
 • účast v řadě mimoškolních akcí pořádaných školou: zájezdy do divadel v Plzni a Praze, poznání krás ČR, zahraniční zájezd, exkurze, soutěže, olympiády
 • klidné a pěkné prostředí školy a jejího okolí s možností trávení polední přestávky v parku školy

 

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ