Úvodní stránka » Pro rodiče » Zápis do 1. ročníku » Zápis do 1. ročníku 2021

Zápis k základnímu vzdělávání

 

 

 V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

 

proběhne v tomto školním roce zápis dětí do 1. ročníku bez účasti dětí a rodičů

na tradičně pořádaném odpoledním programu v budově školy.

Zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání formálně doručením vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v době

 od 1. do 16. dubna 2021,

a to jedním z následujících způsobů:

1. zasláním poštou na adresu ZŠ Koloveč, Sportovní 307, 345 43 Koloveč

2. doručením do datové schránky ZŠ Koloveč – ID:  5ezmnju

3. e-mailem na reditelka@zskolovec.cz

Tento způsob zaslání lze použít pouze v případě, že žadatel disponuje uznávaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail s přílohou!

4. pouze ve výjimečných případech osobně po předchozí telefonické domluvě na tel. 379 494 364

Tiskopis žádosti o přijetí je možné stáhnout na www.zskolovec.cz nebo zde .

Se žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je třeba doručit i vyplněný dotazník (ke stažení v rubrice Pro rodiče – Zápis do 1.ročníku …nebo zde). Doložení rodného listu stačí přiloženou kopií (i dálkovým způsobem).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad je možné stáhnout na www.zskolovec.cz nebo zde . 

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu školní docházky, bude zákonný zástupce podle § 37 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění informován, jak může pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky.

Další informace je možné získat na tel. 379 494 364 denně od 8 do 12 hodin nebo na emailu reditelka@zskolovec.cz.

V Kolovči dne 15. 3. 2021                                         

 Mgr. Romana Šeterlová, ředitelka školy

 

 

AKCE

23.11. exkurze na Úřad práce v Domažlicích - 9. ročník-ZRUŠENO!!!

24.11. pedagogická rada, online konzultace

30.11. návštěva SZŠ v Domažlicích - 8.A, 8.B, 9. třída